Vår vision – att vara den ledande möjliggöraren av hållbart byggande i Sverige

Vi är specialister inom bygg, anläggning och installation – och vi är en del av en bransch som behöver förändras, för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Vi kan vara en kugge i en omställning som saknar motstycke i historien.

Vårt mål – att bli klimatneutrala i vår värdekedja till 2045

När vi strävar mot att frikoppla vår tillväxt från klimatavtryck och resursberoende kan vi utveckla vår affär – och minska vår negativa påverkan på planeten.

Vår strategi – omställning i samverkan

Att vara specialister i samverkan gör oss kunniga på djupet och bredden, dem kunden vill fråga om råd och kan bli guidad av. Denna utgångspunkt i affärsstrategin är integrerad med vårt hållbarhetsarbete, som i sin tur sker i utbyte med vår omvärld. Inte minst eftersom vårt största klimatavtryck uppstår på grund av de produkter och material vi köper in.

Genomförande av vår hållbarhetsstrategi möjliggör för våra kunder att stärka sitt kunderbjudande och stärka sin affär. Våra kunder ska stå som vinnare allt eftersom krav och förväntningar ökar på hållbart byggande, eftersom vi gör det möjligt.

För att kunna förverkliga vår strategi har vi delat in utförandet av den i fyra fokusområden, som bygger på hur vi ska hantera hållbarhetsrelaterade risker och utmaningar på ett konkret sätt.

Förutsättningarna för mänskligt liv på denna planet skapas nu, av varje steg som tas eller inte tas idag. Vi har åtagit oss att i samverkan möjliggöra omställningen till hållbart byggande i Sverige.

Våra Åtaganden

Innovativa och cirkulära lösningar

Förväntningar och krav på aktörer inom bygg- och fastighetssektorn ökar. Främst på grund av dess stora miljöpåverkan – som till största uppstår del vid utvinning och tillverkning av byggmaterial, samt vid användningen av olika installationer. Till exempel härstammar över 90 procent av SGDS klimatpåverkan från produkterna vi säljer – och våra kunders klimatavtryck är av liknande karaktär. Därför ser vi det som vår viktigaste uppgift att göra det enklare för kunderna att hitta rätt produkter och dokumentation.

Vårt åtagande: Vi gör cirkulära eller innovativa produkter och tjänster tillgängliga och attraktiva för kunden.

 • Produktdata och dokumentation
 • Främja mer hållbart sortiment
 • Tjänster och cirkuläritet

 

Ansvar hela vägen

Samverkan ger kraft och möjlighet att göra långt mer än var och en skulle kunna uträtta på egen hand. Men det innebär naturligtvis också ett stort ansvar. Vi arbetar med tusentals olika leverantörer inom VVS-, anläggnings- och byggmaterial. Och vi måste säkerställa att våra partnerskap främjar en hållbar utveckling, att etik och transparens är prioriterade – samt att vi alltid skapar största möjliga värde.

Vårt åtagande: Vi tar ansvar i hela värdekedjan och arbetar med dem som visar ledarskap inom hållbarhet.

 • Fossilfri transport
 • Färre och bättre förpackningar
 • Ansvarsfull leverantörsstrategi

 

Banbrytande kunskap och samverkan

I egenskap av specialister i samverkan, samt med vår unika position mitt i värdekedjan, har vi ett särskilt ansvar i byggbranschens och samhällets omställning. Vi måste stå redo med den specialistkunskap som krävs för att våra kunder ska kunna fatta rätt beslut, och söka nya samarbeten och påverkansmöjligheter tillsammans med andra aktörer i branschen, för att bidra positivt till omställningen och utvecklingen av en relevant affär.

Vårt åtagande: Vi förstärker vår positiva påverkan genom att dela med oss av vår kunskap och samarbeta.

 • Kunniga specialister
 • Vägledning och utbildning åt kunder
 • Samarbeten i industrin

 

Omställning som börjar på insidan

Vårt hållbarhetsarbete utgår från hjärtat av vår verksamhet: Våra medarbetare. Och för att vi ska kunna bidra till både branschen och samhällets omställning är det avgörande att var och en som arbetar inom Saint-Gobain Distribution Sweden, SGDS, och våra bolag mår bra och är trygga på jobbet.

Vårt åtagande: Vi skapar välmående arbetsplatser och leder resan mot netto noll utsläpp i vår verksamhet.

 • En arbetsplats för alla
 • Klimatnetural drift senast 2030
 • Säkerhet och hälsa

Våra mål

Våra mål till 2025

 • 100% av allt timmer som köps in är spårbart till skog
 • 30% av alla våra chefer är kvinnor
 • 80% av alla våra kollegor har deltagit i en Climate Fresk-träning (https://climatefresk.org/world/)
 • >80 engagemangsindex inom hållbarhet i vår medarbetarundersökning

 

Våra klimatmål till 2030

 • Minskat utsläpp i Scope I & II med 90% jämfört med 2019
 • Minskat utsläpp i Scope III med 50% jämfört med 2019
 • Nettonoll utsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan till 2045

Våra klimatmål utgår från Saint-Gobains globala klimatmål som är godkända Science Based Targets sedan 2020.

 

Våra mål till 2030

 • 100% av våra egna byggmaterial, installations- och anläggningsprodukter ska ha en verifierad miljövarudeklaration (EPD).
 • 100% fossilfria transporter inom Sverige
 • 40% av alla våra chefer är kvinnor
 • 80% minskat avfall till deponi jämfört med 2017

Läs mer om vårt arbete med hållbarhet

Hållbarhetsåret 2023

Saint-Gobain Distribution Sweden ska vara den ledande möjliggöraren av hållbart byggande och anläggning i Sverige.