Integritetspolicy för Saint-Gobain Distribution Sweden AB

Grupp policy – integritet och dataskydd

Syfte och omfattning

För Saint-Gobain Distribution Sweden koncernen (SGDS) är det viktigt att du känner dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. I denna integritetspolicy ger vi dig information om hur SGDS arbetar med att skydda din data och din integritet. Syftet är att våra kunder, leverantörer och anställda ska känna sig säkra på att vi behandlar deras data med respekt och bibehåller deras integritet. Datan som vi behandlar om dig är grundläggande personuppgifter som samlats in i syfte att uppfylla de åtaganden och skyldigheter vi har som arbetsgivare, leverantör och kund. SGDS arbetar aktivt med dataskyddsfrågor och ser kontinuerligt över våra processer och uppdaterar integritetspolicy vid behov.

Roller och ansvar

Den här policyn gäller för alla våra SGDS-bolag, dess anställda samt de konsulter som har ett uppdrag hos oss. Respektive bolag är ansvarig för att policyn är implementerad och efterlevs.

Saint-Gobain Distribution AB är moderbolag till helägda dotterbolagen Dahl Sverige AB, Optimera Svenska AB, Kakelspecialisten AB, Kontradssonskakel AB och Bevego Plåt & Ventilation AB. Den som bestämmer ändamålen och medlen för en viss behandling av personuppgifter är personuppgiftsansvarig för den behandlingen. Den som behandlar personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs räkning är ett personuppgiftsbiträde. Respektive säljbolag inom SGDS koncernen är personuppgiftsansvarig för den data de behandlar men samordning sker av SGDS.

Datasäkerhet

Inom SGDS-koncernen är vi måna om våra anställda, våra kunder och leverantörer och inser vikten av vårt ansvar att ta väl hand om de personuppgifter som vi samlar in och hanterar. Vi arbetar ständigt med att skydda din integritet och arbetar på flera olika nivåer med säkerhet såsom IT-infrastruktur, policyer och säkerhet i våra byggnader. Vi arbetar förebyggande för att förhindra att din information sprids och/eller missbrukas. Behandlingen av din information loggas och kontrolleras kontinuerligt.

För att säkerställa detta arbetar vi bland annat på följande sätt;

  • Våra anställda får genomföra en grundläggande kurs om dataskydd och vi försöker fortlöpande informera och utbilda våra medarbetare i nya eller förändrade rutiner avseende behandlingen av personuppgifter.
  • Vi gör löpande uppdateringar i våra system för att säkerställa den digitala säkerheten kring din data.
  • Vi arbetar ständig med att uppdatera våra policys och övriga styrdokument.

 

Behandling av personuppgifter

SGDS och dess dotterbolag får bara behandla personuppgifter om det finns ett ändamål för behandlingen och rättslig grund.

Avtal – När du som kund köper en vara eller när du som leverantör levererar en tjänst till oss ingår vi ett avtal och i samband med det behöver vi dina personuppgifter för att kunna uppfylla våra åtagande.

Rättslig förpliktelse – Det finns lagar som gör att behandling av personuppgifter måste ske. Vi måste spara uppgifter enligt bland annat bokföringslagen samt lagen om anställning.

Intresseavvägning – Med intresseavvägning som rättslig grund kan vi hantera personuppgifter för att genomföra de delar av vår verksamhet som inte styrs av exempelvis lagar och avtal. Personuppgiftsbehandlingen måste i dessa fall vara nödvändig för ett berättigat ändamål och förutsätter att den registrerades intresse av skydd för sina personuppgifter inte väger tyngre. Detta kan tex vara att tillhandahålla kundservice, förbättra eller utveckla våra produkter och tjänster samt för säkerhetsändamål.

Samtycke – I vissa fall behöver vi ditt samtycke för att kunna behandla dina personuppgifter. Då behandlar vi endast den datan för det specifika syftet vi angett i samtycket. Du har som registrerad rätt att säga nej utan negativa konsekvenser och du kan även när som helst kunna återta sitt samtycke.

Lagringsrutiner

SGDS lagrar inte personuppgifter längre än vad vi behöver. Hur länge vi lagrar informationen beror på syftet för vilket informationen samlades in och vilka skyldigheter vi har enligt lag.

Dina rättigheter

Som registrerad har du rätt till följande:

Rätt till information – Registrerade har rätt att veta hur bolag behandlar dina uppgifter. Respektive koncernbolag informerar om detta i sina integritetspolicys.

Rätt till tillgång – Du har rätt att beställa ett kostnadsfritt registerutdrag. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter och syfte till behandling.

Rätt till rättelse – Du har rätt att få felaktiga  uppgifter rättade.

Rätt till radering – Du har rätt att begära att dina uppgifter raderas. Om uppgifterna måste sparas för att uppfylla kontraktsbundna eller lagstadgade skyldigheter kommer vi göra det.

Rätt till begränsning och invändning – Du kan begära att vi begränsar behandling av dina uppgifter. Vi får då bara använda uppgifterna för att hantera och bemöta rättsliga krav eller för att skydda någon annans rättighet. Du kan även ha rätt att invända mot att behandling sker av dina personuppgifter baserat på vårt rättsliga intresse..

Rätt till dataportabilitet – Om vi grundar vår behandling på ditt samtycke eller ett avtal kan du begära att få ut uppgifterna i ett allmänt använt- och maskinläsbart format.

Den registrerade har möjlighet att begära att beslut inte enbart grundas på automatiserat beslut, om beslutet kan ha rättsliga följder eller på liknande sätt i betydande grad påverkar honom eller henne. I den mån något automatiserat beslutsfattande görs så kommer vi berätta det för dig. Du kan då få ett sådant beslut granskat av en person och möjlighet att bestrida sådant beslut.

Hantering av cookies

Alla våra webbplatser använder cookies för att samla in information kring våra besökares aktivitet. Detta ger oss en bättre förståelse för hur våra besökare tänker och låter oss ta reda på vilka delar av våra webbplatser som du har besökt, vilket gör att vi kan förbättra användarupplevelsen för dig.

Kontaktuppgifter till oss

Vill du få kontakt med oss gällande dataskydd når du oss på dataskydd@saint-gobain.se.

Vill du veta mer om hur bolagen inom vår koncern, Saint-Gobain Distribution Sweden, hanterar personuppgifter kan du läsa mer på respektive bolags webbsida.

Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att inge klagomål på en behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (imy.se).